Prvi pomemben korak za HE Mokrice je narejen

Prvi pomemben korak za HE Mokrice je narejen Foto: arhiv ePosavje

Vlada Republike Slovenije je na četrtkovi seji sprejela tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save.

Rok za izgradnjo verige do konca leta 2022

S predlagano spremembo se podaljšajo roki za izgradnjo cele verige HE in pridobitev uporabnega dovoljenja. Rok za izgradnjo cele verige hidroelektrarn je po predlogu zakona konec leta 2022, nov rok za pridobitev uporabnega dovoljenja pa je konec leta 2023.

Podlaga za pričetek konkretnih aktivnosti

"Pomembna novela se nanaša na možnosti in vire sredstev, ki se lahko uporabijo za financiranje vodne oziroma državne infrastrukture, kot na primer protipoplavne ureditve, akumulacijski bazen, ostale državne ureditve za delovanje energetskega objekta HE, ki pa ga financira koncesionar. Zakon daje eno od podlag za pričetek zelo konkretnih aktivnosti pri postopkih izvedbe HE Mokrice od leta 2018 dalje," dodajajo v sporočilu.

Koncesija za rabo vode

Kot dodajajo, "celotni Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save določa pogoje za izvajanje koncesije za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala na območju spodnje Save od Suhadola do državne meje z Republiko Hrvaško, in pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar pri načrtovanju in izgradnji objektov za izvajanje koncesije. Z zakonom je urejena koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah Vrhovo, Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice z izkoriščanjem vodnega potencialaspodnje Save."

Tudi o zagotavljanju poplavne varnosti 

Vlada pa je sprejela tudi »Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice«, september 2017. Program izvedbe sprejme vlada na podlagi koncesijske pogodbe za vsako HE posebej. S programom izvedbe se določijo vrstni red prednostnih nalog, viri sredstev za njihovo izvedbo ter dinamika in obseg uresničitve posameznih nalog v planskem obdobju. "

Sotla, Dobova, Rigonce

"Skladno z Uredbo o DPN za HE Mokrice, so predvidene ureditve in aktivnosti izgradnje akumulacijskega bazena HE Mokrice ter ukrepi in ureditve poplavne varnosti s pritoki akumulacijskega bazena HE Mokrice, in sicer izgradnja akumulacijskega bazena s pripadajočimi ureditvami in objekti, izgradnja ureditev za zagotavljanje poplavne varnosti na območju DPN za HE Mokrice s pripadajočimi ureditvami in objekti, izgradnja ureditev za zagotavljanje poplavne varnosti izven območja DPN za HE Mokrice s pripadajočimi ureditvami in objekti ter ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti objektov pred visokimi vodami reke Sotle naselij Dobova in Rigonce z izgradnjo poplavno varnostnih nasipov ter reguliranjem zalednih in talnih voda. Poleg navedenih ukrepov je za izvedbo predvidena tudi izgradnja priključnega daljnovoda 110 kV za vključitev hidroelektrarne Mokrice v elektro energetsko omrežje, kar predstavlja skladno z ZPKEPS-1, izgradnjo državne infrastrukture," dodajajo v sporočilu.

Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture

Kot še pravijo, "na podlagi sprejetega Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice bo možno po sprejetju proračuna in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save za leto 2018, pričeti z izvedbo konkretnih aktivnosti za izgradnjo navedenih ureditev."

(eP)


Poglejte tudi

Pošljite novico