Krški svetniki po novem letu spet skupaj

Krški svetniki po novem letu spet skupaj O bazenu in knjižnici spet na seji, Foto: arhiv ePosavje

Krški občinski svetniki se bodo po novem letu znova posedli v klopi. Že drugi ponedeljek v mesecu se bodo sestali na 4.redni seji občinskega sveta, ko bo na dnevnem redu 13 točk.

Proračun, financiranje krajevnih skupnosti...

Med točkami bosta znova tudi informaciji o poteku projektov Bazen in Knjižnica. Informacije o omenjenih projektih so svetniki v prejšnjem sestavu prejemali na vsaki seji, na letošnjih prvih treh sejah pa te točke ni blo. Tokrat se vrača nazaj v dvorano.

Na mizah bo osnutek odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011, predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov, predlog pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško, predlog sklepa o izdaji soglasja k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Mladinski center Krško, pa tudi predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Krško. Prav tako pa bodo govorili tudi o dokumentu "Predstavitev programa dela Nadzornega odbora Občine Krško v letu 2011".

Imenovanja

Bodo pa svetniki odločali tudi o imenovanju člana upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, predstavnika lokalne skupnosti, pogledali bodo v predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja (Občine Krško) v svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice in v predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občinskega sveta Občine Krško v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško.

(bš, eP)


Poglejte tudi