NSRAO na tnalu: Svetniki proti izhodiščem, vlada poslancu

NSRAO na tnalu: Svetniki proti izhodiščem, vlada poslancu Grafika: ePosavje

Vprašanje skladiščenja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško in dogovor s Hrvaško v zvezi s skupnim odlagališčem odpadkov je znova v prvem planu. V četrtek so o načelih koordinacijskega odbora Meddržavne komisije "NEK" svoje povedali občinski svetniki, še pred tem je Vlada Republike Slovenije na 21. seji odgovorila poslancu Liscu.

Tematika odlaganja NSRAO znova na planu

Tematika odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov je znova prišla na plano. Že prejšnji teden je hrvaški tednik Globus objavil daljšo reportažo z ene od bodočih lokacij na hrvaški strani in z obiska v Vrbini, Vlada Republike Slovenije je na četrtkovi seji potrdila odgovor poslancu Liscu prav na temo odlaganja NSRAO, popoldne pa so krški občinski svetniki soglasno podprli sklep, da ne podpirajo nobenega od izhodišč z zadnje seje Koordinacijskeg odbora Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško. 

Predlagana izhodišča koordinacijskega odbora

In katera izhodišča je predlagal koordinacijski odbor? V nadaljevanju objavljamo zapisano:

  1. izhodišče: "Lokacija in tehnično-tehnoloka rešitev odlagališča morata biti takšni, da nudita zaščito od nezaželenega vpliva radionuklidov na okolje in prebivalstvo. To mora biti tudi nedvoumno dokazano."
  2. izhodišče: "Rešitev mora zajeti vse radioaktivne odpadke, za katere morata poskrbeti RH in RS (odpadke iz NEK-a in institucionalne odpadke."
  3. izhodišče: "Skupna cena skupne rešitve mora biti tako za Hrvaško kot za Slovenijo ugodnejša od samostojnih rešitev."
  4. izhodišče: "Hrvaško in slovensko gospodarstvo ter strokovne organizacije morajo enako sodelovati pri razvoju in uresničitvi skupne rešitve."

Sporočilo v izvirniku (vir: Občina Krško):

Članice in člani Občinskega sveta Občine Krško so se na četrtkovi tretji redni seji med drugim seznanili z načeli za reševanje skupnega odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki jih predlaga Koordinacijski odbor Meddržavne komisije, ter izrazili nasprotovanje in zahtevali odgovorno nadaljevanje izvajanja načrtovanih ureditev v skladu z uredbo o DPN ter izpolnitev protokolov in dogovorov, podpisanih ob umeščanju odlagališča NSRAO v Vrbini.

  VIDEOZAPIS


Občinski svet se je na seji seznanil z načeli za reševanje skupnega odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki jih je na zadnji seji v januarju predlagal Koordinacijski odbor Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. Kot je uvodoma pojasnil župan občine Krško mag. Miran Stanko, je Koordinacijski odbor glede reševanja skupnega odlaganja NSRAO, sprejel štiri izhodišča oz. načela. Sporno je predvsem drugo načelo, ki se glasi: S skupnim odlagališčem obe državi rešita problem odlaganja VSEH svojih NSRAO (poleg odpadkov iz NEK tudi odpadke iz skladišča v Brinju pri Ljubljani in odpadke iz skladišč na Hrvaškem). Kot je poudaril župan, temu v Krškem nasprotujejo, saj slovenska zakonodaja tega ne omogoča, v postopku sprejema DPN pa je bilo zavzeto odločno stališče, da v odlagališču NSRAO NE SME biti odpadkov iz Republike Hrvaške. Opozoril je tudi na četrto načelo, ki govori o tem, da morajo pri gradnji in obratovanju enakovredno in enakopravno sodelovati slovenske in hrvaške organizacije, v skladu z 9. členom meddržavne pogodbe NEK (projekt morata skupaj voditi obe državi). To načelo ni izvedljivo, poudarja, saj je vnaprejšnja delitev 50:50 pri izbiri izvajalcev v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.

Svoje stališče je predstavil tudi član Koordinacijskega odbora dr. Andrej Stritar, direktor Uprave RS za jedrsko varnost.

Svetnice in svetniki so soglasno podprli sklep z dopolnitvijo svetnika Aleša Zajca, da Občinski svet Občine Krško ne podpira nobenega od izhodišč Koordinacijskega odbora, ki jih je ta predstavil na zadnji seji Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, januarja 2019. Prav tako zahteva od slovenskega dela Meddržavne komisije in Koordinacijskega odbora, da vsa nadaljnja pogajanja s hrvaško stranjo vodijo v smeri že sprejetih odločitev na lokalnem in državnem nivoju v zvezi z izgradnjo odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina.

Občinski svet zahteva, da se aktivno in odgovorno nadaljuje izvedba načrtovanih ureditev skladno z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško. Od Ministrstva za infrastrukturo oz. Agencije za radioaktivne odpadke pa zahteva, da spoštuje sklepe Meddržavne komisije in da najkasneje do maja 2019 izdela veljavni Program razgradnje NEK in odlaganja NSRAO ter izrabljenega jedrskega goriva.

 

Vir: Občina Krško

Občinski svet zahteva, da se aktivno in odgovorno nadaljuje izvedba načrtovanih ureditev skladno z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško. Od Ministrstva za infrastrukturo oz. Agencije za radioaktivne odpadke pa zahteva, da spoštuje sklepe Meddržavne komisije in da najkasneje do maja 2019 izdela veljavni Program razgradnje NEK in odlaganja NSRAO ter izrabljenega jedrskega goriva.

Prav tako zahtevajo izpolnitev in realizacijo protokolov in dogovorov, podpisanih zaradi umeščanja odlagališča NSRAO na območje občine Krško, kar predstavlja pomemben lokalni interes in tudi pogoj Občine Krško za pridobitev uporabnega dovoljenja za obratovanje odlagališča NSRAO. Med omenjene protokole spadajo: Protokol o financiranju obnove gradu Šrajbarski turn, 2008; Protokol o informiranju javnosti in zagotavljanju sredstev za izgradnjo širokopasovnih omrežij v občini Krško zaradi umeščanja odlagališča NSRAO, 2008; Protokol o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v prostor in o zagotavljanju sredstev proračuna RS za sofinanciranje projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju občine Krško, 2008; Protokol o ureditvi medsebojnih odnosov pri nameravani izgradnji nove cestne povezave Krško - Brežice, 2007, v delu, ki se nanaša na območje občine Krško.

Gradivo za četrtkovo sejo Občinskega sveta:


Vlada odgovorila poslancu

Po četrtkovi seji Vlade Republike Slovenije pa najdemo tudi odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s skladiščenjem radioaktivnih odpadkov.

Sporočilo v izvirniku (vir: vlada.si):

Vlada odgovarja poslancu Tomažu Liscu v zvezi s skladiščenjem radioaktivnih odpadkov Nuklearne elektrarne Krško, natančneje dogovora s Hrvaško v zvezi s skupnim odlagališčem.

V skladu s pogodbo med državama o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, pogodbenici soglašata, da bosta zagotovili učinkovito skupno rešitev za razgradnjo in za odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz NEK z gospodarskega stališča in s stališča varovanja okolja. Če se pogodbenici do konca redne življenjske dobe ne dogovorita o skupni rešitvi odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, se obvezujeta, da bosta najkasneje v dveh letih po tem roku končali s prevzemom in odvozom radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva z lokacije NEK, in to vsaka polovico (sedmi odstavek).

V primeru, da do dogovora o skupni rešitvi za odlaganje NSRAO namreč ne pride, bo Republika Slovenija dolžna sama poskrbeti za odlaganje NSRAO, in sicer v roku, določenim z meddržavno pogodbo.

 

Vir: vlada.si

Na zadnjem zasedanju meddržavne komisije sta se pogodbenici glede odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) iz NEK dogovorili, da mora koordinacijski odbor za spremljanje izvajanja tretje revizije Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK in izrabljenega jedrskega goriva in Programa razgradnje NEK, nadaljevati iskanje rešitve o podrobnih pogojih, pod katerimi bi se lahko izvedel projekt skupnega odlagališča, septembra 2019 pa pisno obvestiti predsednika hrvaške in slovenske delegacije meddržavne komisije, ali so našli možno rešitev glede skupnega odlaganja NSRAO. V primeru, da do dogovora o skupni rešitvi za odlaganje NSRAO namreč ne pride, bo Republika Slovenija dolžna sama poskrbeti za odlaganje NSRAO, in sicer v roku, določenim z meddržavno pogodbo.

Iz poročila NEK na zadnjem zasedanju meddržavne komisije je razvidno, da je bil projekt suhega skladiščenja izrabljenega goriva v letu 2017 realiziran 15 % (načrtovano 15 %), v letu 2018 pa 20 % (načrtovano 35 %). Investitor suhega skladišča je NEK, zato imajo sami več informacij v zvezi z investicijo. Slovensko delegacijo meddržavne komisije NEK sestavlja pet članov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije. Predsednica slovenske delegacije meddržavne komisije je po vladnem sklepu ministrica, pristojna za energijo, mag. Alenka Bratušek. V delegaciji je tudi predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve in predstavnik lokalne skupnosti. Preostala dva člana sta predstavnika ministrstva, pristojnega za energijo. Direktor Uprave RS za jedrsko varnosti je član koordinacijskega odbora za spremljanje izvajanja tretje revizije Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK in izrabljenega jedrskega goriva in Programa razgradnje NEK, ter redno vabljen na zasedanja meddržavne komisije. Ministrstvo, pristojno za okolje, je ves čas aktivno vključeno v vsa strokovna dogajanja v zvezi z zasedanji meddržavne komisije, in s tem tudi v spremljanje vseh pomembnih vprašanj na področju okoljske problematike v zvezi z radioaktivnimi odpadki iz NEK.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Poslanec Šiško o odlagališču že novembra

Na problematiko odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov je sicer na 2. redni seji Državnega zbora 19. novembra lani opozoril poslanec SNS Dušan Šiško. Takrat je predsednika vlade vprašal, "ali 40 let ni bila dovolj dolga doba, da bi rešili problem odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ter ali bo njegova vlada problema rešila in kdaj."

  VIDEOZAPIS


(bš)


Poglejte tudi