Moj projekt - participativni proračun Občine Krško za 2020

Moj projekt - participativni proračun Občine Krško za 2020 Foto: Občina Krško

Občina Krško je pred tremi leti občankam in občanom omogočila posredovanje predlogov in pobud preko spletne aplikacije Pobude občanov. Z letošnjim letom pa želijo sodelovanje občanov še nadgraditi, zato bodo v marcu začeli s prvimi aktivnostmi za participativni proračun za prihodnje proračunsko leto 2020, je na sredini novinarski konferenci napovedal župan mag. Miran Stanko.

  MIRAN STANKO


V proračunu Občine Krško za leto 2020 bo za participativni proračun predvidenih 140.000 evrov, sredstva pa bodo proporcionalno, torej po 20.000 evrov razdeljena na sedem območij. Od 15. marca do 15. aprila 2019 bodo občanke in občani lahko prvič predlagali, katerih projektov oz. naložb si želijo, v juniju pa bodo o predlogih glasovali. Izglasovani projekti bodo vključeni v proračun naslednjega leta, torej se bodo v letu 2020 tudi izvajali.

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da pri določanju o njegovi porabi sodelujejo občanke in občani, ki sami določijo, katere naložbe so v lokalni skupnosti najbolj nujne in kako želijo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v občini. Vsak lahko predlaga projekte, hkrati pa ima priložnost sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti izvajali. Kot je poudaril župan mag. Miran Stanko, je v občini Krško to pilotni projekt, s čimer želijo še nadgraditi sodelovanje občank in občanov s konkretnimi predlogi.

V proračunu Občine Krško za leto 2020 bo za participativni proračun predvidenih 140.000 evrov (na naslednji seji bo o višini odločal občinski svet). Sredstva iz participativnega proračuna pa bodo proporcionalno razdeljena na posamezna območja:

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno - Presladol do 20.000 €
Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole do 20.000 € 
Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn do 20.000 €
Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo do 20.000 €
Območje 5: KS mesta Krško do 20.000 do 20.000 €
Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog  do 20.000 € 
Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje do 20.000 €

Zbiranje predlogov med 15. marcem in 15. aprilom

Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Melita Čopar, bodo lahko občani svoje predloge, kaj si v svoji ožji lokalni skupnosti želijo, oddali na spletni strani Občine Krško, v prostorih posameznih krajevnih skupnosti ali v sprejemni pisarni Občine Krško med 15. marcem in 15. aprilom 2019. Predlogi morajo biti do najkasneje 15. 4. 2019 do 24. ure oddani na spletni strani Občine Krško ali na obrazcu, ki bo na voljo v prostorih posamezne KS, po navadni pošti na naslov Občina Krško, Participativni proračun, CKŽ 14, 8270 Krško.

  MELITA ČOPAR


Kdo lahko predlaga?

Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v občini Krško, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let. Predlagatelj v projektnem predlogu ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca). Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 2 projektna predloga. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v dveh skupinah predlagateljev.

Vse predloge bo v skladu s kriteriji in merili do maja 2019 pregledala občinska uprava in jih posredovala v dokončno presojo in potrditev pristojni komisiji, ki jo je za ta namen imenoval župan. Sestavljajo jo Melita Čopar, direktorica občinske uprave Občine Krško, Jože Žabkar, predsednik odbora za finance Občinskega sveta Občine Krško, Tone Petrovič, predsednik Občinske turistične zveze Krško, Franc Černelič in Ela Kovačič.

Naslednji teden vabijo občanke in občane, da se udeležijo predstavitev participativnega proračuna oz. postopkov, kako bodo lahko sodelovali. In sicer:

v torek, 12. marca 2019, ob 17. uri za območje KS Brestanica in Rožno-Presladol v prostorih KS Brestanica, za območje KS Dolenja vas, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna in Zdole v večnamenskem domu v Dolenji vasi ter za območje KS Gora, Raka in Veliki Trn v prostorih KS Raka,

 

v sredo, 13. marca 2019, prav tako ob 17. uri za območje KS Koprivnica in Senovo v prostorih KS Senovo, za območje KS Podbočje in Veliki Podlog v kulturnem domu v Podbočju ter za območje KS Senuše, Leskovec pri Krškem in Krško polje v prostorih KS Leskovec pri Krškem (gasilski dom),V četrtek, 14. marca 2019, ob 17. uri pa za območje KS mesta Krško v sejni sobi A Občine Krško.

Komisija za izvedbo participativnega proračuna bo pripravila sezname izvedljivih projektov po posameznih območjih v skladu s pogoji za uvrstitev. Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če:

  1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Krško.
  2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti. 
  3. Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Krško in da ga je mogoče izpeljati v okviru zagotovljenih sredstev. 
  4. Je skladen z nalogami občine.
  5. Izveden bo na območju občine in je umeščen v enega od sedmih območij občine. 
  6. V preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Krško. 
  7. Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov Občine Krško. 
  8. Je finančno ovrednoten praviloma med 2.000 in 10.000 evrov z DDV za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti, in je finančno ovrednoten praviloma med 5.000 in 15.000 evrov z DDV za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja.

Glasovanje, kateri projekti bodo izvedeni, v začetku junija 2019

Glasovanje o izvedbi projektov v okviru razpoložljivih sredstev na posameznem območju bo potekalo na sedežih KS znotraj območja 5. 6. 2019 in 12. 6. 2019 ali pa preko spletne strani Občine Krško od 5. 6. 2019 do vključno 12. 6. 2019. Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Občine Krško za proračunsko leto 2020, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

Postopek sodelovanja bodo naslednji teden predstavili po krajevnih skupnostih

Naslednji teden vabijo občanke in občane, da se udeležijo predstavitev participativnega proračuna oz. postopkov, kako bodo lahko sodelovali. In sicer v torek, 12. marca 2019, ob 17. uri za območje KS Brestanica in Rožno-Presladol v prostorih KS Brestanica, za območje KS Dolenja vas, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna in Zdole v večnamenskem domu v Dolenji vasi ter za območje KS Gora, Raka in Veliki Trn v prostorih KS Raka. V sredo, 13. marca 2019, prav tako ob 17. uri za območje KS Koprivnica in Senovo v prostorih KS Senovo, za območje KS Podbočje in Veliki Podlog v kulturnem domu v Podbočju ter za območje KS Senuše, Leskovec pri Krškem in Krško polje v prostorih KS Leskovec pri Krškem (gasilski dom). V četrtek, 14. marca 2019, ob 17. uri pa za območje KS mesta Krško v sejni sobi A Občine Krško.

Občina Krško


Poglejte tudi